Best wishs for you !

接受了机缝手制物,现在有点能上手缝纫机了,发现缝纫机制物也很有乐趣很美,缝纫机制物有诸多小技巧与潜能的。不知缝纫补习班会体验如何,上补习班需要钱,现在生活窘迫中,想要尽快熟练缝纫机制物。。囍。。呀呀,该不该去补习班呢?哈哈.....

Happy to you ........

                               

                                        这孩子......哈哈哈哈.........笑一笑,十年少..................
                

  • 阿辛

行动
  • 转载0
  • 加入清单
  • 分享到

kiinii帐号登录

手工艺人和设计师的兴趣分享社区

iOS、Android 均可扫码下载 APP